เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นายทองเลื่อม อภิรักษ์

ชื่อเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนา

พฤติกรรมที่ยั่งยืนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนวังทอง

ผู้วิจัย นายทองเลื่อม อภิรักษ์

บทคัดย่อ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมที่ยั่งยืนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนวังทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนวังทอง 2)เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนวังทอง จำแนกตามปัจจัยด้านบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนวังทอง 4) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวังทอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนวังทอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 81 คน โดยการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane,1970 : 580-581) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 และสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) และแนวคำถามในการสนทนากลุ่ม สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( xˉ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า t (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า 1)ระดับการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชุมชนวังทอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้น ความมีวินัยและความประหยัด ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 2)นักเรียนที่มีเพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสภาพครอบครัวแตกต่างกันที่แตกต่างกัน มีระดับการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)แนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มี 5 แนวทางคือ 1.การพัฒนาด้วยกระบวนการในการจัดการรู้ 2.การพัฒนาด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี 3.การพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 4.การพัฒนาด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และ 5.การพัฒนาด้วยการสร้างความมีส่วนร่วม หลักสูตรการจัดอบรม จากสถาบันพัฒนาศักยภาพเยาวชน The Trainer ›

พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: