สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

868764.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge) ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙คณะกรรมการประกอบด้วย นายประเสริฐ ศิลปะ ข้าราชการบำนาญ (ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ) ดร.สามารถ รัตนสาคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และนางสดใส นิยมจันทร์ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มี นายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ คณะผู้บริหารระดับเขตพื้นที่และคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒๒ โรงเรียนให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ โกลากุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดโครงการได้รายงานการดำเนินงานนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ดังนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ % การดำเนินการมีดังนี้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ ๑ ,จัดทำหนังสือแนวทางบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ,โรงเรียนร่วมโครงการระยะที่ ๑ เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงให้การช่วยเหลือโรงเรียนร่วมโครงการระยะที่ ๒, มอบหมายศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบตาม Area แต่ละกลุ่มโรงเรียนออกนิเทศก์ แนะนำ ให้ความปรึกษาแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ ๒ ในช่วงบ่ายคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานฯ ดูการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนบ้านเขากำแพง ซึ่งประธานคณะกรรมการแนะนำให้โรงเรียนจัดกิจกรรมและให้นักเรียนได้มีความคิดวิเคราะห์และต่อยอดของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ทำ…

22 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: