ประชุม กศจ.น่าน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

868537.jpg

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในฐานะ ประธาน กศจ.น่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2559 พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.507/2559 รวมทั้งสิ้น 22 คน ได้เข้าร่วมประชุมครั้งสำคัญของการจัดการศึกษาในจังหวัดน่านครั้งนี้ทุกท่าน ซึ่งมีนายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดน่าน และในฐานะกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการประชุมฯ เพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญ ๆ ของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดน่านที่ต้องเร่งรีบดำเนินการให้ทันห้วงเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายแก่การปฏิบัติงานของของแต่ละหน่วยงานการศึกษา คณะกรรมการทุกท่านซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ได้ให้ความร่วมมือ และชี้แนะ แนวทางต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดน่านให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นในทุกระดับชั้น จึงถือว่าการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เป็นการประสานหน่วยงานการศึกษาทุกหน่วย ทุกระดับชั้น ทุกประเภทการศึกษาให้สามารถพัฒนาไปในแนวทางเดียวกันได้อย่างดี

22 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: