Cluster๑๖ จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา

867409.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 (ศูนย์บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 16) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 16 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยมีบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นักประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็ก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 12 เขต เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมเฮือนอัมพรรีสอร์ท อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมี นายเอกชัย ผาบไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 /ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 16 เป็นประธานในที่ประชุม นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กล่าวต้อนรับ

20 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: