สพป.สมุทรสาคร : โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

867159.JPG

นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโชติกา

โรงแรมเซ็นทรัลเพลส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยกลุ่มนโยบายและแผนจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผู้เข้าสัมมนา ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานงบประมาณของโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์

และบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สมุทรสาคร รวม 300 คน วิทยากร

ผู้ให้ความรู้ ได้แก่ นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการงบประมาณ 3 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. นายวันชัย ธงชัย

ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. และนายคำภา หานะกูล นายช่างอาวุโส หัวหน้างานช่าง สอก.สพฐ.

20 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: