คณะ กศจ.ใน ศธภ.๑๑ร่วมประชุมสัมมนา กศจ.ระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

867230.jpg

*กคศ. จัดประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)ในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรงค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ว่า“ ตามที่ คสช.มีคำสั่งในการปฏิรูปการบริหาราชการในภูมิภาค ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหาราชการของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลทำหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาในระดับต่างๆเปลี่ยนแปลงไปด้วย เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงได้จัดการประชุมสัมมนาขึ้นให้มีการทำงานเชื่อมโยงงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในลักษณะบูรณาการในแต่ละจังหวัดให้มีทิศทางและเป้าหมายอันเดียวกัน และเพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้รับทราบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางการปฏิบัติราชการต่างๆ เพื่อส่งเสริมหลักคิดเพิ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด” ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาได้รับเกียรติจาก รศ.นายแพทย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ“การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษา” พร้อมด้วยพันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง“ การปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ”และในวันต่อมาเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยเลขาธิการ ก.ค.ศ.และคณะ หลังจากนั้น เป็นการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นของผู้ร่วมสัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 20 จังหวัด จำนวน 440 คน และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่นทุกเขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ศึกษาธิการภาค ๑๑ นำคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นครพนมและมุกดาหารทุกคน เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อรับทราบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการต่างๆ เพื่อนำมาปฏิบัติงานในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้มีทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน

20 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: