โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

866683.JPG

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ค่ายภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมจัดระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2559 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างทักษะชีวิตการป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และจัดตั้งหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 56 โรงเรียน ทำหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การดำเนินการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 56 โรงเรียน ๆ ละ 8 คน ครูที่ทำหน้าที่ผู้กำกับหมู่ลูกเสือ โรงเรียนละ 1 คน คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 530 คน

วลี ชุมพร ภาพ/ข่าว

17 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: