รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559

866360.JPG

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายพัฒนพงษ์ เสมานิตย์ รองฯผอ.สพป.ฉะเชิงเทร เขต 1 เป็นประธานในการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ เกี่ยวกับนโยบายการรับนักเรียน และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการรับนักเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำนโยบายแนวทางการรับนักเรียนของ สพฐ.ต่อไป

โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย รองฯผอ.สพป. รองฯผอ.โรงเรียน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการรับนักเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปัญหาอุปสรรคที่พบ และประเด็นอื่น ๆ จากการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติ ส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่จะไม่เห็นด้วยในเรื่องของการใช้ผลคะแนน O-NET และให้ข้อเสนอแนะควรทำคุณภาพของโรงเรียนให้ดี และเท่าเทียมกัน นักเรียนสามารถเรียนได้ในพื้นที่ใกล้เคียงของตนเอง ไม่ต้องมาเรียนที่ตัวเมือง ลดค่าใช้จ่ายภาระของผู้ปกครองได้ โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมบางปะกง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1……

โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียน อย.น้อยระดับดีเยี่ยม

866262.jpg

โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง ได้รับมอบป้ายรับรอง อย.น้อยระดับดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๘ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่สามารถจัดกิจกรรมด้านอาหารและสุขภาพแก่นักเรียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน นายสมกิจ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง กล่าวถึงการดำเนินกิจกรรม อย.น้อย ของโรงเรียนว่า โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ อย.น้อย เพื่อสร้างความตระหนักและให้นักเรียนมีความรู้ในการเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามมาตรฐาน ๗ ด้าน ของโครงการ อย.น้อย ได้แก่ จัดให้มีชุมนุม อย.น้อย ในโรงเรียน มีนักเรียนแกนนำ และคณะกรรมการจัดทำแผนงานโครงการต่างๆ เช่น การรณรงค์ให้ความรู้ กิจกรรมพูดหน้าเสาธง เสียงตามสาย ป้ายนิเทศ เดินรณรงค์ และกิจกรรมตรวจสอบ ฉลากยา อาหารและเครื่องสำอาง กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สำรวจพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน ตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องพยาบาล การตรวจและดูแลสุขภาพนักเรียน รวมทั้งบูรณาการการเรียนการสอน ในเรื่องอาหาร สุขาภิบาล สุขภาพ ในสาระการเรียนรู้ และในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเกษตรปลอดสารพิษ พร้อมกับได้การขยายผลสู่ชุมชน โดยมีบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุขให้ความรู้ และเป็นที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ โรงเรียนได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัววัว เข้าร่วมกิจกรรมคู่หูโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการกระโดดเชือก เพื่อนักเรียนไทยสุขภาพแข็งแรง กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และได้รับการประเมินการดำเนินงานจากคณะกรรรมการโครงการ อย.น้อย ให้ได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน อย.น้อยระดับดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๘ โครงการ อย.น้อย เป็นโครงการรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว (อย.) กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเน้นส่งเสริมและเผยแพร่ให้ความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ก็เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และได้ช่วยเหลือเพื่อน ๆ ครอบครัว และชุมชน ด้วยการให้ความรู้การบริโภคอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และ นักเรียน อย.น้อย จะได้พัฒนากระบวนการคิด การวางแผนการทำงาน การแสดงออก และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน อย.น้อย โรงเรียนอื่น ๆ ทำให้เกิดเป็นเครือข่ายและเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้นศากุน ศิริพานิช…รายงาน

สพฐ. ลงพื้นที่ จ.สตูล ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในโครงการที่เข้าร่วมโครงการฯ ใหม่ ปี 2559

866748.JPG

.วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายสงวน ศรีสุข ประธานคณะกรรมการติดตามขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้. สพฐ. พร้อมด้วยนางสุนีย์. สิทธิธนะ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ใหม่) ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยมีนายสมศักดิ์ พรหมสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.สตูล ให้การต้อนรับและร่วมประชุมรับนโยบายการติดตามกับผู้บริหารโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทั้งหมด 114 โรง ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล

.ภายหลังการประชุมฯ คณะกรรมการติดตามฯ นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตูล ซึ่งรับผิดชอบดูแลโรงเรียนในอำเภอเมืองสตูล และศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล.ได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์ที่โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน ต.บ้านควน อ.เมือง ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในปีการศึกษา 2559 โดยมี ว่าทีร้อยตรีบุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมฯ เพิ่มเวลารู้ต่าง ๆ ซึ่งได้จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้หลากหลายตามบริบทพื้นที่โรงเรียนที่ตอบสนองการพัฒนาตามหลัก 4 เอช (H) คือ พัฒนาสมอง (Head) พัฒนาจิตใจ (Hert) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health) ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เลือกปฎิบัติตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการทั้งปฏิบัติด้วยตนเองหรือปฏิบัติเป็นกลุ่ม

.สำหรับ “กิจกรรมเพิ่มเวลารู้” ที่น่าสนใจและเป็นการสร้างทักษะอาชีพให้นักเรียน ก็คือ “กิจกรรมลับมีดกรีดยาง” ที่จัดให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยได้เชิญนายโกบ หวันอาหลัง วิทยากรท้องถิ่นที่อาสาเข้ามาช่วยสอนให้ฟรี ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาชีพผ่านการลงมือปฏิบัติจริงอย่างมีความสุข ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นก็เกิดความภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ผู้ปกครอง/ชุมชนดีใจที่บุตรหลานชอบมาโรงเรียน

.ปัจจุบัน สพป.สตูล มีโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทั้งหมด 114 โรง โดยเป็นโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนคู่ขนาน ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 34 โรง และปีการศึกษา 2559 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ อีก จำนวน 80 โรง ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่โรงเรียน ตั้งแต่การให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอน การลงพื้นที่นิเทศและให้การช่วยเหลือ รวมถึงการจัดซิมโพเซียม เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2558 และพบว่ากิจกรรมลดเวลารู้ ไม่ได้ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาต่ำลง

17 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: