สพป.สมุทรสาคร : ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ฯ

865405.JPG

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ข้าราชการ สพป.สมุทรสาคร ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเป็นการสนองพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนยังเพื่อเป็นการร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน เกิดความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจกันให้เกิดขึ้นตามหลัก กลไกประชารัฐ อีกด้วย นอกจากจะร่วมกันปลูกต้นแสมและต้นโกงกาง 770 ต้นแล้ว ทุกคนยังได้ร่วมแรงร่วมใจกันเก็บขยะที่ลอยเข้ามาติดบริเวณชายฝั่งของป่าชายเลน เพื่อให้ป่าชายเลนของจังหวัดสมุทรสาคร มีความสวยงาม สะอาดตา และเป็นแหล่งที่พักอาศัยของสัตว์น้ำ

15 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: