“บันไดเสียงทอง” กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

864358.jpg

โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินกิจกรรมที่ชื่อว่า “บันไดเสียงทอง” มาใช้ในชั่วโมง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ความต้องการของตนเอง ตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม โดยให้นักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ ๒ (ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) ฝึกร้องเพลงตามจังหวะและท่วงทำนองที่ชื่นชอบ เต้นรำประกอบจังหวะอย่างสนุกสนาน ร้อง เล่น เต้น รำ ฮัมเพลง เป็นการผ่อนคลายจากการเรียนวิชาการ ซึ่งปรากฏว่านักเรียน มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น กล้าแสดงออกในทางเหมาะสม และกิจกรรมดังกล่าวยังเน้นการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ความมีน้ำใจต่อกัน การสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น และอิสระ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีครูผู้สอน คอยให้คำปรึกษาชี้แนะ ทำให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และเรียนอย่างมีความสุข

13 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: