พัทลุง ๑ เตรียมใช้ข้อสอบกลางวัดคุณภาพผู้เรียนชั้น ป.๑-ม.๓

863572.jpg

พัทลุง 1 เตรียมวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.1 -ม.3 ประจำปีการศึกษา 2559 เจตนาเพื่อวัดคุณภาพของผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษาสอบเป็นแนวเดียวกันพร้อมกันทุกโรงเรียน ยกเว้นระดับชั้น ป.6 และ ม.3 โดยมติที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้มีมติเห็นชอบในการวัดคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษาสอบแนวเดียวกันพร้อมกันทุกโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดร.เจียร ทองนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 (ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1) ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากให้ทั่วถึงแล้วยังมุ่งเน้นคุณภาพด้วย ผู้ปกครอง สังคม และรัฐต้องการเห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษา นั่นคือคุณภาพผู้เรียนที่เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร หน่วยงานที่รับผิดชอบนับตั้งแต่สถานศึกษา ต้นสังกัด หน่วยงานระดับชาติที่ได้รับมอบหมาย จึงมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร ดังนั้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกำหนดให้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียน ใน 4 ระดับ ได้แก่ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ทุกระดับมีเจตนาเดียวกันคือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสำหรับการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดร.เจียร ทองนุ่น กล่าวว่า สภาพปัจจุบันการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลายซึ่งเป็นไปตามสภาพบริบทของโรงเรียน ทำให้เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ไม่ทราบสภาพปัญหาที่แท้จริงในการจัดการศึกษา จึงได้สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลในระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อนำไปตรวจสอบนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งนี้จะได้ทราบจุดเด่นจุดด้อยที่ควรพัฒนาของนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ของแต่ละระดับชั้น เพื่อนำไปประกอบการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป ซึ่งการดำเนินการแบบนี้จะทำให้ครูทุกระดับชั้น โดยเฉพาะระดับชั้น ป.6 ไม่เครียดกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งถูกวัดในระดับชาติ จึงได้มีแนวนโยบายการสร้างข้อสอบกลางระดับเขตพื้นที่ไปวัดนักเรียน ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 กล่าวเพิ่มเติมว่าในการดำเนินการจะวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้น ป.1,2,3,4,5 และม.1,2 ใน 8 กลุ่มสาระ ในสัดส่วน 8 สาระ คือ 30 กับ 20 ที่เป็น Summative (การสรุปผลการเรียนรู้) โดยข้อสอบครูผู้สอนจะเป็นผู้ออกข้อสอบ กระบวนการสอบจะสอบเหมือนสอบโอเน็ต จะสอบพร้อมกันทุกโรง ตรวจข้อสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อสอบมีทั้งอัตนัยและปรนัย สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ในภาคเรียนที่ 2 ให้นักเรียนอ่านข้อสอบเอง สมใจ บุญเผือก นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 1 รายงาน

10 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: