ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของประเทศจะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่โรงเรียนเป็นตัวการกำหนดอนาคตของประเทศ

860904.JPG

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของประเทศจะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่โรงเรียนเป็นตัวการกำหนดอนาคตของประเทศ

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.ยล.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาพญางาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ก่อนการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่มีผลงานการจัดการเรียนการสอนดีเด่น โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET, I-NET สูง โรงเรียนที่จัดกิจกรรมนิเทศภายในได้ดีเยี่ยม ดร.อาดุลย์ พรมแสง ได้กล่าวมอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาว่า

๑) โรงเรียนต้องหาวิธีการ มาตรการเพื่อทำอย่างไรให้เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน ต้องให้ครูที่เก่งที่สุดมาสอน นร.ชั้น ป.๑ ครูที่สอนต้องพูดภาษาไทยชัด ครูต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียน ต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเพราะนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการรับรู้ที่แตกต่างกัน ถ้านักเรียนอ่านออกเขียนได้จะได้เป็นพื้นฐานที่ดีของการเรียนหนังสือวิชาอื่นๆ

๒) เรื่องเวลามาปฏิบัติงาน ครูทุกคนต้องมาปฏิบัติงานก่อนเวลาเพื่อมารอรับนักเรียนหรือเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เรื่องการรับนักเรียนตอนเช้าอย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของครูเวรเพียงอย่างเดียวเพราะจะทำให้ดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง ครูต้องมีจิตสำนึกของความเป็นครูไม่ต้องให้ผู้บริหารบังคับ

๓) เรื่องการขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ขอให้ครูส่งผลงานทางวิชาการให้มากขึ้นโดยเฉพาะการใช้หลักเกณฑ์ตาม ว.๑๐

ด้านผู้เรียน ผู้เรียนต้องมีความพร้อมทั้ง ๓ ด้าน คือด้านพุทธิพิสัยคือมีความรู้ ความเข้าใจ การด้านสติปัญญาต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านการคิดตรงตามมาตรฐานตัวชีวัด ด้านจิตพิสัย นักเรียนต้องมีคุณธรรมมีพฤติกรรมที่ดีครูต้องปลูกฝังสิ่งที่ดีงามนักเรียนจะได้มีค่านิยมที่ดี ด้านทักษะพิสัย นักเรียนมีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายจิตใจ ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของประเทศจะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่โรงเรียนเป็นตัวการกำหนดอนาคตของประเทศ

03 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: