กระทรวงศึกษาธิการยกระดับคุณถาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

858930.jpg

รมช.ศธ ยึดหลักแนวทางพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”ยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” จ.สงขลา ว่า จากผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2558 และผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6 พบว่า มีความสัมพันธ์กันโดยตรงแม้ว่าในภาพรวมจะสูงขึ้น เมื่อดูรายละเอียดเป็นเขตพื้นที่จะพบว่ามีบางรายวิชาลดลง เพื่อให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ต้องตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด โดยเฉพาะนักเรียนต้องอ่านออกเขียนได้ ตั้งแต่ชั้น ป.1

พล.อ.สุรเชษฐ์ เปิดเผยต่อว่า จากการทำงานร่วมกับทีมวิชาการ สพฐ. ได้นำหลักการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

1.การพัฒนาอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 ให้ทุกโรงเรียนสำรวจข้อมูลปัญหาด้านต่างๆของนักเรียน ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันหาทางแก้ปัญหา

2. การพัฒนาคุณภาพวิชาภาษาไทยในภาพรวม ให้ครูผู้สอนภาษาไทยที่ไม่จบวิชาเอกภาษาไทยทุกคน ต้องพัฒนาการสอนภาษาไทยผ่านระบบ TEPE Online

3. การยกระดับผลสอบระดับชาติ O-NET โรงเรียนเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหานั้น ต้องร่วมมือกันพัฒนา โดยเขตพื้นที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้มีระดับสูงขึ้น

“เมื่อแต่ละเขตพื้นที่เข้าใจข้อมูลและปัญหาแล้วให้เข้าถึงโรงเรียน เพื่อร่วมหาแนวทางพัฒนาเป็นรายโรงเรียน ตามหลักแนวทางพระราชดำริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างหลากหลายรูปแบบต่อไป”…

30 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: