สพป.สตูล ประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

857948.JPG

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุมกันเกรา สพป.สตูล นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการรับนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน จากโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมจำนวน 30 คน เพื่อระดมความคิดเห็นต่อการดำเนินงานและผลกระทบต่อประเด็นนโยบาย แนวปฏิบัติ และวิธีการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559

.นายนิสิต ชายภักตร์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อการศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินงานรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 มีความเหมาะสมต่อการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

.โดยระดมความคิดเห็นการดำเนินงาน ปัญหาและผลกระทบในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในประเด็นนโยบาย แนวปฏิบัติ และวิธีการในการรับนักเรียน ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 การเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และการเก็บค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ (EP และ MEP) การจัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติทั่วไป รวมถึงการนำผลคะแนน O-NET ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ไม่เกินร้อยละ 20 ซึ่งซ้ำซ้อนกับการใช้จบการศึกษาที่กำหนดร้อยละ 30 ตลอดจนการนำเสนอขอความเห็นชอบนโยบายเกี่ยวกับการรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา ควรเสนอถึงระดับใด เป็นต้น

.ทั้งนี้ เพื่อสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ไปดำเนินการศึกษาวิจัย ความเหมาะสมต่อการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป

26 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: