สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ขับเคลื่อน“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา ๒๕๕๙

854923.JPG

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๑ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครู นักเรียน ใน อ.บางคล้า อ.แปลงยาว อ.คลองเขื่อน และ อ.ท่าตะเกียบ ณ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ

“นายตั้ง อสิพงษ์ กล่าวขอบคุณทุกโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อน O-net สู่จุดหมายได้เกินความคาดหมาย สำหรับโรงเรียนที่ไม่สามารถเพิ่มผลคะแนน O-net ให้สูงขึ้นได้ ทาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จะให้ความช่วยเหลือให้แนวทางในการพัฒนาการศึกษา โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ด้วยความเต็มใจ และความมุ่งมั่นของทุกคน ที่จะขับเคลื่อนการศึกษาไทยไปสู่ผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดทำโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะลดเวลาเรียนในห้องเรียนเป็นเวลา ๒ ชั่วโมง นักเรียนจะได้ร่วมทำกิจกรรม 4H (Head-Heart-Hand-Health) ตามความถนัดและสนใจของตัวเองได้ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อให้นักเรียนมีความสุข มีทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้” และได้มีการจัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่กันและกัน ทุกคนให้ความสนใจ และเต็มใจในการดำเนินกิจกรรม และร่วมพัฒนากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ไปพร้อม ๆ กัน

16 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: