สพป.พิจิตร เขต ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนการสอนปฐมวัยปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยใช้แนวคิดไฮสโคป

851849.jpg

วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนการสอนปฐมวัยปีงบประมาณ 2559 โดยใช้แนวคิดไฮสโคปที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหาตามความต้องการของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาที่สมดุลรอบด้านเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นที่ยอมรับของชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนและขยายเครือข่ายการวิจัยการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามแนวคิดไฮสโคป เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการวิจัยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในภาพรวมนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยต่อไป

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วรนาท รักสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา(แผนกอนุบาล) รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผลโยธิน อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ และครูปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบ เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย ตามแนวคิดไฮสโคป

มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูปฐมวัยในสังกัด จำนวน 160 คน จัดการประชุมจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก

(ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.832344916877204.1073742548.446…)

07 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: