ผลการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก (กศจ.ตาก) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

851405.JPG

..เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมทีลอซู (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายพิษณุ ตุลสุข ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 17 ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก (กศจ.ตาก) ครั้งที่ 2/2559

..ที่ประชุมได้อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่สำคัญ เป็นการบริหารอัตรากำลังครูให้มีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 อนุมัติย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ยื่นคำร้องขอย้าย ประจำปี ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2559 โดยอนุมัติให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาใหม่ ดังนี้สังกัด สพป.ตาก เขต 1จำนวน 15 ราย สังกัด สพม. เขต 38 จำนวน 4 ราย

..พร้อมกันนี้ได้อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 1/2558 และครั้งที่ 2/2558 สังกัด สพป.ตาก เขต 1 จำนวน 22 ราย สังกัด สังกัด สพม. เขต38 จำนวน 5 ราย และ อนุมัติดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 1 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม. เขต 38 จำนวน 1 อัตรา

..นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก (อกศจ.ตาก) ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 ข้อ 8 ตามองค์ประกอบที่กำหนด จำนวน 9 คน โดยกำหนดให้มีหน้าที่กลั่นกรองการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตากให้เรียบร้อยและถูกต้อง ก่อนที่จะนำเสนอให้ กศจ.ตาก พิจารณาตามที่ กศจ.ตาก มอบหมาย

..รวมทั้งได้อนุมัติการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ วิทยฐานะชำนาญการ (ด้านที่ 1 – 3) ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ด้านที่ 1 – 3) และแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ชุดที่ 1 (ด้านที่ 1 – 2 ) ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ชุดที่ 1 (ด้านที่ 1 – 2) และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ชุดที่ 2 (ด้านที่ 3) ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ชุดที่ 2 (ด้านที่ 3) และแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

..ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก จะเสนอแต่งตั้ง อกศจ.ที่รับผิดชอบงานทางด้านวินัยอกศจ. ที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับวิทยฐานะหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ และ อกศจ.ที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้งและโยกย้าย ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดครั้งต่อไป

04 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: