สอท.ประกาศผลแอดมิชชั่นส์๕มิ.ย.นี้

สอท.ประกาศผลแอดมิชชั่นส์ 5 มิ.ย.นี้ ทาง http://www.aupt.or.thc เผยที่นั่งว่าง 123,179 คน จากมหาวิทยาลัย 88 แห่ง แจ้งปฏิทินจำหน่ายระเบียบ 6-17 พ.ค. 2559

bdceaijiagh67k7hfdbba.jpg

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2559 ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)จัดแถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(แอดมิชชั่นส์) ประจำปี 2559 โดยมีศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.)ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) และนายกสอท.เป็นประธานกล่าวแถลงข่าวว่าแอดมิชชั่นส์ ปีนี้ มีนักเรียนสามารถเลือกเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาต่างๆ จำนวน 754 คณะ/สาขาวิชา มีจำนวนรหัสทั้งสิ้น 4,191 รหัสรับนักศึกษาได้จำนวน 123,179คน มีสถาบันอุดมศึกษาแห่งร่วมรับนักศึกษา 88 แห่ง แบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) 24แห่ง จำนวนรับ 59,310 คน มหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 22แห่ง จำนวนรับ 20,835 คน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 37 แห่ง จำนวนรับ42,380 คนสถาบันสมทบแห่ง 5 จำนวนรับ 654 คน

ทั้งนี้ สอท.ได้กำหนดกิจกรรมการคัดเลือก ดังนั้น จำหน่ายระเบียบการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6-17 พ.ค.2559 ที่ ศูนย์จำหน่ายในเขตกรุงเทพฯ 4 ศูนย์ และต่างจังหวัด 12 ศูนย์ สามารถตรวจสอบสถานที่สอบจำหน่ายได้ทาง http://www.aupt.or.th รับสมัครระหว่างวันที่10-17 พ.ค.2559 ทาง http://www.aupt.or.th ชำระเงินได้ทางธนาคาร 8 แห่ง และที่ทำการไปรษณีย์ไทย รวมถึงเคาน์เตอร์เซอร์วิส ระหว่างวันที่ 10-19 พ.ค.2559 ตรวจสอบผลคะแนนของผู้สมัคร/รายชื่อผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ระหว่างวันที่23-25 พ.ค.2559 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 5 มิ.ย.2559 ทางwww.aupt.or.th และหน่วยงานที่ร่วมประกาศผลกับสอท. ,สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระหว่างวันที่ 14-17 มิ.ย.2559 ณ สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 1ก.ค.2559 ทางwww.aupt.or.th รวมถึงพันธมิตรต่างๆ

“อยากฝากนักเรียนให้ใช้โปรแกรมคำนวณคะแนนของสอท.ที่ปัจจุบัน ซึ่ง ทางทปอ.ได้จัดทำโปรแกรมคำนวณคะแนน Admission 59 ไว้ทางเว็บไซต์ http://www.aupt.or.th ห้ามใช้โปรแกรมเก่า เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการคำนวณคะแนน รวมถึงการเลือกคณะ เลือกสาขาที่เรียน อยากให้นักเรียนดูถึงศักยภาพของตนเองและรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร เพราะถ้าเลือกสิ่งที่ชอบ คิดว่าถนัดแต่ศักยภาพของตัวเองไม่ถึง อาจจะเกิดปัญหาในอนาคตได้ ขณะเดียวกัน พ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งมีความห่วงใยต่อตัวลูกหลาน และมีอิทธิพลในการเลือกเรียนของเด็ก ขอช่วยให้คำแนะนำตามศักยภาพของเด็ก ไม่ให้ตัดสินแทนเด็ก” ศ.คลินิก นพ.อุดมกล่าว

อย่างไรก็ตาม การสมัครแอดมิชชั่นส์ ครั้งนี้ ขอให้นักเรียนตรวจสอบเงื่อนไขในการรับสมัครแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัยให้ละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากแต่ละคณะแต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีเงื่อนไขต่างกัน การกรอกข้อมูลการสมัครต้องทำอย่างระมัดระวัง รวมถึงควรตรวจสอบคุณสมบัติที่แต่ละคณะกำหนดด้วย เพราะในแต่ละปีที่ผ่านมา พบว่า มีนักเรียนสอบไม่ผ่านการสัมภาษณ์ ประมาณ 100 กว่าคน เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่คณะกำหนด เช่น สายการเรียน จำนวนหน่วยกิต คุณสมบัติด้านร่างกาย อาทิ ตาบอดสี รวมถึงการกำหนดเพศที่บางคณะรับแต่เพศชายและเพศหญิง อย่าง คณะพาณิชย์นาวี รับเฉพาะเพศชาย เป็นต้น อีกทั้ง สอท.จะประมวลผลเฉพาะคะแนนและองค์ประกอบเท่านั้น นอกจากนั้น ขอให้ตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน เพราะการสมัครจะสมบูรณ์ได้ต้องชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากมีข้อสงสัยในการสมัครแอดมิชชั่นส์ปีนี้นักเรียนดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.aupt.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สอท.ทาง โทร.02-354-5150-2 หรือโทรสาร 02-354-5155-6เพื่อแก้ไขข้อมูล หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ

สำหรับจำนวนการรับนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ปีการศึกษา 2559 มีดังนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 1,834 คน ม.เกษตรศาสตร์ รับ 9,106 คน ม.ขอนแก่น รับ2,168 คน ม.เชียงใหม่ รับ 2,478 คน ม.ทักษิณ รับ 1,628 คน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับ873 คน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับ 2,820 คน ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับ 525 คน ม.ธรรมศาสตร์ รับ 4,024 คน ม.นครพนม รับ 293 คน ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รับ 205 คน ม.นเรศวร รับ 3,570 คน ม.บูรพา รับ 4,657 คน ม.พะเยา รับ 2,460 คน ม.มหาสารคาม รับ2,567 คน ม.มหิดล รับ 1,499 คน ม.แม่โจ้ รับ 3,400 คน ม.แม่ฟ้าหลวง รับ 2,145 คน ม.วลัยลักษณ์ รับ1,525 คน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รับ 1,956คน ม.ศิลปากร รับ 3,163 คน ม.สงขลานครินทร์ 3,289 คน ม.อุบลราชธานี รับ 1,460 คน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับ 1,665 คน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับ 200 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)กรุงเทพ รับ 825 คน มทร.ตะวันออก รับ 1,240 คน มทร.ธัญบุรี รับ 1,425 คน มทร.พระนคร รับ 410คน มทร.รัตนโกสินทร์ รับ 455 คน มทร.ล้านนา รับ 1,005 คน มทร.ศรีวิชัย รับ 280 คน มทร.สุวรรณภูมิ รับ 740 คน มทร.อีสาน รับ 615 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)กาญจนบุรี รับ 210 คน มรภ.จันทรเกษม รับ 280 คน มรภ.ธนบุรี รับ 1,340 คน มรภ.นครสวรรค์ รับ 580 คน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับ 2,391 คน มรภ.เพชรบุรี รับ1,080 คน มรภ.พระนครศรีอยุธยา รับ 785 คน มรภ.พิบูลสงคราม รับ 825 คน มรภ.มหาสารคาม รับ 1,025 คน มรภ.ราชนครินทร์ รับ 75 คน มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับ 1,740 คน มรภ.สวนสุนันทา รับ 1,945 คน ม.สวนดุสิต รับ1,555 คน ม.นวมินทราธิราช รับ 35 คน วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับ 60 คน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับ 60 คน สถาบันการพลศึกษา รับ 299 คน

ม.กรุงเทพ รับ 1,610 คน ม.กรุงเทพธนบุรี รับ1,020คน ม.เกริก รับ 1,715 คน ม.เกษมบัณฑิต รับ 2,290 คน ม.คริสเตียน รับ 810 คน ม.เจ้าพระยา รับ 400 คน ม.ชินวัตร รับ 340คน ม.เซนต์จอห์น รับ 240 คน ม.ตาปี รับ275 คน ม.เทคโนโลยีมหานคร รับ 250 คน ม.ธนบุรี 580 คน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ รับ945 คน ม.เนชั่น รับ 530 คน ม.นอร์ท-เชียงใหม่ รับ 1,180 คน ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด 2,880 คน ม.นานาชาติเอเชียแปซิฟิกส์ รับ 100 คน ม.พายัพ รับ 3,590 คน ม.ฟาร์อีสเทอร์น รับ1,110 คน ม.ภาคกลาง รับ880 คน ม.รังสิต รับ 4,120 คน ม.รัตนบัณฑิต รับ 1,350 คน ม.ราชธานี รับ 550 คน ม.เวสเทิร์น รับ 870 คน ม.ศรีปทุม รับ 2,565 คน ม.สยาม รับ1,090 คน ม.หอการค้าไทย รับ 3,125 คน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับ 2,275 คน ม.หาดใหญ่ รับ 1,100 คน ม.อีสเทิร์นเอเชีย รับ 665 คน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รับ 445 คน วิทยาลัยเชียงราย รับ 340 คน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รับ 120 คน วิทยาลัยเซาส์อีสบางกอก รับ 400 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ รับ 180 คน วิทยาลัยดุสิตธานี รับ 220 คน วิทยาลัยนครราชสีมา รับ 890 คน และวิทยาลัยสันตพล รับ 1,330คน

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

%d bloggers like this: