ยะลา เขต ๑ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้สร้างความเข้มแข็ง ความร่วมมือในเครือข่าย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER CENTER)

851148.JPG

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้สร้างความเข้มแข็ง ความร่วมมือในเครือข่าย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER CENTER) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อจัดทำแผนการสอนภาษาอังกฤษ ๒๐๐ วัน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และเพื่อสร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึกต่อหน้าที่ครูในการพัฒนาผู้เรียนทั้ง ๔ ทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูในการสื่อสารสู่เวทีระดับสากล ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีครูภาษาอังกฤษในสังกัด สพป.ยล.๑ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๑๑ คน ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

03 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: