สพม.๓๔ MOU การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

850547.JPG

วันที่ 29 เมษายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กำหนดจัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน โดยมี โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จำนวน 14 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม โรงเรียนแม่แจ่ม โรงเรียนฮอดพิทยาคม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนสารภีพิทยาคม เฉลิมรัชวิทยาคม โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ และโรงเรียนปายวิทยาคาร ณ ห้องสันป่าตอง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทั้งหมด รวม 55 คน

โดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการนี้ นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัดความสนใจ และสามารถเข้าถึงการอาชีวศึกษาได้ง่ายขึ้น โดยการขยายวิชาชีพและกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการจัดการศึกษาให้ชัดเจน ทั่วถึงและรวดเร็วขึ้น และผู้เรียนจะเรียนควบคู่กันไป ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะมีความรู้พื้นฐานด้านอาชีพ และสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันที

โอกาสนี้ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินงานตามโครงการการจัดการศึกษาการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ การงานพื้นฐานอาชีพ สามารถประกอบอาชีพหรือเรียนต่อในสายอาชีพที่สูงขึ้น

ดูภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.129829824…

29 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: