อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม”

849950.JPG

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม” ให้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเรียนร่วมและเรียนรวม จำนวน ๑๔๖ โรงเรียน รวม ๓๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนายปัญญายางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา บรรยายพิเศษ เพื่อให้ครูและบุคลกรทางการศึกษามีความรู้และมีทักษะในการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาตามแบบที่กระทรวงกำหนด และเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม มีความรู้ สามารถดำเนินการคัดกรอง วินิจฉัยเด็กพิการเรียนร่วม สามารถเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP = Individualized Education Program) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP = Individual Implementation Plan) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตสื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาเด็กพิการ และการวัดประเมินผลได้

การอบรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยคนพิการที่จะได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา ต้องได้รับการคัดกรองตามแบบที่กำหนด ดังนั้น ผู้ดำเนินการคัดกรองต้องได้รับการอบรมวิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาก่อนปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถดำเนินการคัดกรองอย่างถูกต้องได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

27 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: