ผอ.สพป.ยล.๑ เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายแก่ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

849079.JPG

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีดร.อาดุลย์ พรมแสงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ก่อนการประชุม พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้สักการะศาลหลวงปู่ทวดภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ เยี่ยมชมนิทรรศการจากโรงเรียนในโครงการสานฝันกีฬา และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบโอเน็ตดีเด่น

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ขอชื่นชมในความสำเร็จของการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลา ๒ ปี ที่รัฐบาลได้เข้ามาแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศด้วยการบริหารงาน มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความรัก ความสามัคคี การพัฒนาในทุกมิติ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาของเด็ก และเยาวชนทุกคนในทุกระดับ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ซึ่งนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำคัญ ก็จะมีการติดตามกำกับ ดูแล สวัสดิภาพ สวัสดิการของครูในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย มีความเป็นอยู่ที่ดี การนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาเด็กออกนอกระบบการศึกษา และพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน ที่มีความสนใจด้านกีฬา การดูแลทุนการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และติดตามผลของการดำเนินงานด้านทุนการศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น มีนโยบายที่สำคัญ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำไปดำเนินการด้านการบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับภูมิภาค โดยมี กศจ. ดำเนินการตามแผนและขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน ด้วยการบูรณาการในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดเอกภาพและประสิทธิภาพในการแก้ไขพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ รวมถึงเร่งรัดดำเนินการตามกรอบเวลาให้เกิดผลตามที่กระทรวงฯ ได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ก็จะมีนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนโครงการ “ประชารัฐ” เพื่อให้เกิดความร่วมมือในทุกระดับในการพัฒนาตรงคงวามต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง ขอให้หน่วยงานทางการศึกษาได้บูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า ศอ.บต. ได้อย่างประสานสอดคล้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

25 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: