ศธ. เดินหน้ายกระดับการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

849165.jpg

***(25 เมษายน 2559) พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ รมช.ศธ. และผู้บริหารระดับสูง ศธ. เข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้มีการมอบเกียรติบัตรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-net ได้ 100 คะแนนเต็ม ต่อจากนั้นมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ”โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยทั้ง 3 หน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและครอบครัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ความร่วมมือ ของ สพฐ. ด้านการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายแนวทางปฎิบัติโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ให้เข้าถึงเยาวชนผู้ปกครองคณาจารย์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างทั่วถึงพร้อมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้แก่นักเรียนจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬาและแผนการเรียนศิลป์ภาษา-กีฬา ส่วนในด้านของ สกอ. ได้ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการจัดหาสถานที่ในระดับอุดมศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความสามารถด้านกีฬาให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างมีศักยภาพ อีกทั้ง สอศ. ก็จะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดหาสถานศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. และระดับปริญญาตรีตามศักยภาพและความสามารถโดยจะสนับสนุนทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นอกจากนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาภาคฤดูร้อนตามโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” อีกด้วย

ทิพวรรณ ข่าว

ดูภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?set=a.986478214781769.1073742325.100…

26 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: