เสวนาการศึกษาสตูล ควรจะไปในทิศทางใด

847679.JPG

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ที่ห้องประชุมบ้านปาล์มรีสอร์ท จังหวัดสตูล นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมเสวนาร่างแผน พัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล พ.ศ.2560-2563 เพื่อระดมความคิดเห็นจากอดีตคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และอดีตคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สตูล นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา จ.สตูล พ.ศ. 2560-2563 ที่ทุกหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสตูล จะใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษาและทำงานแบบบูรณาการ เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสตูล สู่มาตรฐานระดับชาติ

การประชุมเสวนาในครั้งนี้ กำหนดประเด็นการเสวนา “การศึกษาสตูล ควรจะไปในทิศทางใด” โดยมี ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมต่างเสนอประเด็นความคาดหวังการศึกษาของ จ.สตูล ไว้อย่างน่าสนใจ อาทิ

นายเจน ขวัญทอง อดีตประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เสนอให้จัดการศึกษาที่ทำให้ประชากรในจังหวัดสตูลมีคุณภาพ ทั้งชีวิตและร่างกาย มีความทันสมัย และอยู่อย่างพอเพียง การจัดการศึกษาต้องสร้างทักษะประชากรในพื้นที่ให้สามารถทำมาหากินได้ตามศักยภาพของพื้นที่นั้น ๆ

ด้าน น.ส.สมสวาท เจริญฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เสนอว่า การจัดการศึกษาต้องมองทั้งระบบ มีข้อมูลการศึกษาทุกระดับ การจัดการศึกษาในด้านปริมาณต้องจัดให้ครบถ้วน ทั่วถึงทุกวัย และเป็นธรรม ส่วนด้านคุณภาพต้องจัดให้ได้ตามมาตรฐานชาติ และอาจเสริมจุดเน้นสำหรับคนจังหวัดสตูล ให้เหมาะสมในแต่ละสภาพพื้นที่ มีการนำ IT มาใช้เพื่อการเรียนรู้ของครูและเด็ก มีความทันสมัยและรู้เท่าทัน เด็กจะต้องมีฐานคิด มีเหตุผล มีวิจารญาณ รู้จักการเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นสำคัญและตลอดชีวิต

ขณะที่ นายนิสิต กล่าวว่า ทิศทางการศึกษาในจังหวัดสตูล จะต้องมองการ ศึกษาโดยองค์รวมทุกมิติการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ ต้องมีข้อมูลการศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยใช้ข้อมูลเป็นตัวทำงาน และทำงานอย่างไร้สังกัด เพื่อให้การศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน พุ่งเป้าที่คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ สธจ.สตูล จะนำร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล พ.ศ.2560-2563 เสนอให้ กศจ.สตูล พิจารณาเพื่อใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดสตูลต่อไป

20 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: