ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

846682.JPG

นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 11 เมษายน 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงานว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคำสั่ง ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 มีคำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค ส่งผลให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานประชาชนชนทั่วไป ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ได้รับทราบว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิและบุคลากรในสังกัด มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ จึงได้จัดกิจกรรมเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิขึ้นในวันนี้

12 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: