สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏุิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

846654.JPG

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ นายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะข้าราชการในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน กศจ., นางจินตนา มีแสงพราว รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 3 เป็นรองประธาน กศจ. และมีนายเดชา ใจยะ รองผวจ.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ร่วมขับเคลื่อน การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙, คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และ คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. ๔๘๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ และการพิจารณาขออนุมัติย้าย บรรจุ แต่งตั้งฯ ของสพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑,๒ และ สพม.๖ ตลอดจนการขออนุมัติการมีและเลื่อนวิทยฐานะฯ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคณะกรรมการทุกท่านให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

12 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: