ประชาสัมพันธ์ สพป. ๗ เมษายน ๒๕๕๙

สพป.ปข. 2 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2559

844997.JPG

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 พร้อมคณะข้าราชการในสังกัด สพป.ปข. 2 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2559 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2525 กำหนดให้วันที่ 6 เมษายนของทุกปีเป็น “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” และเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีต่อชาติไทย ผอ.สพป.ปข. 2 ได้ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน – พุ่มทอง โดยมี นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการทุกฝ่ายฯ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานพิธีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ”

844860.JPG

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ” ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 แบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น โดยมีนายวิเชียร เคนชมภู รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ รุ่นที่ 1 ในวันนี้ (7 เมษายน 2559) ในการอบรมฯครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บุคลากรในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับสภาพการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ มีระบบการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559

845154.JPG

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ย้ายองค์พระจากอาคารสำนักงานที่เดิม มาประดิษฐาน ณ ที่สำนักงานแห่งใหม่ พร้อมกับประกอบพิธีเบิกเนตร และจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559 โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี และได้นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประกอบพิธีเบิกเนตร ถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม รับพรจากพระครูศรีธรรมปาลคุณ (พระอาจารย์ชินพรรธน์ ธมฺมปาโล)(สาย) เจ้าคณะอำเภอโพนทอง (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าศรีโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นร่วมพิธีสืบสานงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยสรงน้ำพระประจำสำนักงาน สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา รดน้ำเพื่อความร่มเย็นและความสามัคคี ระหว่างเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ณ ลานหน้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ชมภาพทั้งหมด ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

7 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: