สพป.เลย เขต ๒ จัดอบรมตามโครงการภาษาปัญญาเลิศ

844236.JPG

นายกานนท์ แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการอบรม ตามโครงการอบรมภาษาปัญญาเลิศ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในการสอนอ่านเขียนภาษาไทยและเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งกระบวนการจัดการศึกษาทุกกลุ่มสาระที่จัดขึ้นต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดในกระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพให้ได้มาตรฐานการศึกษา ในด้านภาษาไทยซึ่งมีความสำคัญในฐานะเป็นภาษาชาติ จากความสำคัญของภาษาไทย และการพบสภาพปัญหาของผู้เรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในปัจจุบัน ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายสำหรับปี 2558 ให้เป็น “ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” อีกทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้ประกาศนโยบายตามจุดเน้น “เด็กเลย 2 เขียนได้อ่านคล่อง ป.1 เทอม 2 อ่านได้ทุกคน” จากนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดอบรมขึ้น เพื่อให้ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านการเขียนแบบสอนแจกลูกสะกดคำ และสามารถนำความรู้จากการแจกลูกสะกดคำสู่การปฏิบัติในห้องเรียนได้ถูกต้อง มีครูผู้สนใจลงทะเบียนเข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 183 คน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จำนวน 51,300 บาท และได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สาขาอำเภอผาขาว จำนวน 38,700 บาท และได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก อาจารย์ธนกฤต ศรีใส ในนามของคณะทำงานจัดอบรม โดยทำการจัดอบรมรวม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 5-9 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต 2

05 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: