บุรีรัมย์ เขต ๑ ทำบุญวันข้าราชการพลเรือนย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม

843092.JPG

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดพิธีทำบุญฟังธรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พร้อมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ย้ำให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำข้าราชการและลูกจ้างทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีพระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ แสดงธรรม หลักในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลังจากนั้น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง ๒๐๒ โรงเรียน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และเน้นให้ทุกโรงเรียนดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน การยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายอาชีพ การพัฒนาครู การคืนครูสู่ห้องเรียน โครงการโรงเรียนประชารัฐ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารในสถานศึกษา และขอให้ทุคนคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เห็นแก่ประโยชน์ของนักเรียนมากกว่าประโยชน์ของตน เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนศากุน ศิริพานิช…รายงาน

01 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: