มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กเก่งในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

841686.JPG

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินรางวัล เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 (Ordinary National Educational Test : O-NET) ในวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ถึงจำนวน 5 คน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยมีผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนเข้าร่วมแสดงความชื่นชมยินดี ซึ่งผลการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน จำนวน 5 คน ได้แก่ ด.ช. ธนภัทร จรรยา โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอจัตุรัส ด.ญ.อริสรา บางจั่น โรงเรียนบ้านยางเครือ อำเภอจัตุรัส ด.ญ.อุรุณี วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านตลุกคูณ อำเภอซับใหญ่ ด.ญ.คณิตา ชินโคตร โรงเรียนบ้านประดู่งาม อำเภอเทพสถิต และ ด.ญ.ชนาภา ชัยนิคม โรงเรียนบ้านหัวสะพาน อำเภอเทพสถิต ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ยังได้มอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่สอบในวิชาการอื่นๆ ที่ได้คะแนนมากกว่า 90 คะแนน อีกรวมจำนวนทั้งสิ้น 25 คน

29 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: