มุ่งสู่“เขตสุจริต” สพฐ. สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

840819.jpg

วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “เขตสุจริต” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีนายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 กล่าวรายงาน และ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ปุณยจรัสธำรง ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไปสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น เพื่อให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดี เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อประชาชน และผู้มาขอรับบริการ การประชุมครั้งนี้ มีเป้าหมายให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.มหาสารคาม เขต 3 รวมทั้งสิ้น 81 คน ได้ตระหนักในคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด, การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต, อยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ โดยในโอกาสนี้ได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรเบื้องต้นร่วมกัน 10 ประการ ได้แก่ บริการรวดเร็ว, สำนักงานสะอาด, พูดจาไพเราะ, เครื่องมือทันสมัย, สภาพแวดล้อมสวยงาม, บุคลากรในสำนักงานเก่ง, บุคลากรชายหล่อ บุคลากรหญิงสวย, มีที่จอดรอด, สำนักงานปลอดภัย, มีการติดตามหลังรับบริการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นเขตสุจริต สพป.มหาสารคาม เขต 3 ที่ทุกคนจะมาขอรับบริการแล้วเกิดการประทับใจ

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ถ่ายภาพ/เขียนข่าว

ณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษา : เครดิตข้อมูล

26 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: