สพป.เลย เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

840337.JPG

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สพป.เลย เขต 2

ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ และอาจจัดให้มีการประเมินผลภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือหน่วยงานในส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่ให้บริการมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สามารถเพิ่มผลงานโดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย หรือสามารถดำเนินการตามแผนลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนราชการจะได้รับจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือนำไปจัดสรรให้กับผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการนั้น ๆ โดย สพฐ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการประเมินผลตามกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ทั้งนี้ สพป.เลย เขต 2 จะได้นำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบราชการให้มีความเข้มแข็ง ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผู้รับบริการทุกระดับมีความพึงพอใจ และสามารถส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้นได้

25 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: