จัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ EOL GEPOT “General English Proficiency Online Test by EOL System” ครั้งที่ ๔

ด้วยบริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด ผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการทดสอบและฝึกฝนภาษาอังกฤษในชื่อ EOL System หรือ ระบบ EOL เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้กับคนไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเริ่มขึ้นแล้ว จะจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ EOL GEPOT “General English Proficiency Online Test by EOL System ครั้งที่ 4″ ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 เข้าร่วมการทดสอบแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน http://www.EngTest.net ณ ทุกจุดที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ EOL GEPOT จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านภาษาอังกฤษในแวดวงการศึกษาให้คนไทยรู้ถึงขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเองเพื่อนำไปใช้วางแผนการศึกษาและประกอบอาชีพ อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษอื่นๆ เช่น TOEIC TOEFL IELTS CEFR CU-TEP เป็นต้น โดยเสียค่าสมัครทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ EOL GEPOT เพียงคนละ 200 บาทเท่านั้น วัตถุประสงค์

1.เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการยกระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในหมู่คนไทย

2.เพื่อให้คนไทยทุกระดับสามารถล่วงรู้ถึงขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การประกอบอาชีพ หรือการดำรงชีวิตประจำวัน

3.เพื่อช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการสอบวัดมาตรฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกๆภาคส่วนของประเทศไทย

4.เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้กับคนไทยต้อนรับการเปิดประตูเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้ว การสมัครสอบ : ผู้สนใจทดสอบสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 เมษายน 2559

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครสอบโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่าน http://www.EngTest.net

เบอร์โทรติอต่อ : 02-170-8725 / 099-216-8765 (วราภรณ์) / E-mail : engtest_eol@hotmail.com ‹ การอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL Corporate System รุ่นที่ 29 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ›

จันทร์, 21 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: