รร.วัดบ้านบัลลังก์ จัดกิจกรรม Open House และรับมอบอาคาร

838805.JPG

ชุมชนในเขตบริการโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ ร่วมชื่นชมผลงานนักเรียนในงานเปิดบ้านสถานศึกษา (Open House) และร่วมบริจาคทุนทรัพย์สร้างอาคารสำนักงานและเสาธงให้แก่โรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านสถานศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซึ่งนายปรารพ ประสงค์ทรัพย์ ผู้อำนวยโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ คณะครูนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันจัดขึ้น เพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยเน้นนำเสนอผลงานของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนได้รับทราบและเข้าใจถึงแนวนโยบาย และได้เห็นพัฒนาการของนักเรียนในด้านต่างๆ โดยมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมชมกิจกรรมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของนักเรียนเป็นจำนวนมาก ในโอกาสเดียวกัน ได้มีพิธีรับมอบอาคารสำนักงานและเสาธงโรงเรียน ซึ่งผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในเขตบริการ และศิษย์เก่าได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสร้างให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ รวมมูลค่า ๓๒๖,๐๐๐ บาท นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า ความสำเร็จของการศึกษาจะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจของสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ช่วยกันพัฒนานักเรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ผลงานที่นักเรียนทำในวันนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์สวยงาม แต่เป็นผลงานที่น่าชื่นชมเหมาะสมกับวัย เป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นที่นักเรียนจะใช้ในการพัฒนาต่อยอดการทำงานของตนเองในอนาคต และเชื่อว่าถ้าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุ่มเท ใส่ใจ ตั้งเป้าหมายให้ชัดเขน ก็จะส่งผลดีต่อการพัฒนานักเรียนโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ให้ประสบผลสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

19 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: