การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ๔ ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

838957.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 12 – 16 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากรกรมสามัญศึกษา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจวิชาการจัดค่ายพักแรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีทักษะ วิธีการดำเนินการ วิชาการจัดค่ายพักแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ผู้เข้าฝึกอบรมประกอบด้วยบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคกลางและภาคตะวันออก) คณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มี นายอมร ชุมศรี เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากรกรมสามัญศึกษา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

20 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: