สพม.๑๙ รับนักเรียนใหม่ นำเสนอหลักสูตรทวิศึกษา เป็นทางเลือก

838993.jpg

สพม.19 รับนักเรียนใหม่ รุก ‘ทวิศึกษา’ เพิ่มทางเลือกให้เด็กและผู้ปกครอง

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 พร้อมกับโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 ได้รุกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ‘ทวิศึกษา’ เพิ่มทางเลือกให้นักเรียนชั้น ม.4 มีโอกาสให้เรียนสายสามัญควบคู่กับการเรียนอาชีวศึกษา เมื่อจบการศึกษารับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา อ.เอราวัณ จ.เลย เปิดเผยว่า โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรทวิศึกษาขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักเรียนชั้น ม.ปลาย ได้เรียนควบคู่กับการเรียนสายอาชีพ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย จำนวน 10 สาขาวิชา คือ วิชาช่างกลโรงงาน วิชาการโรงแรม วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาการตลาด วิชาการบัญชี วิชาช่างเชื่อมโลหะ วิชาช่างอิเลคทรอนิกส์ วิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิชาช่างยนต์ และวิชาอาหารและโภชนาการ โดยรุ่นแรกจะรับนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตร ‘ทวิศึกษา’ จำนวน 25 คน หรือหากมีจำนวนมากกว่าที่กำหนดไว้ ทางโรงเรียนก็จะรับเข้าเรียนทั้งหมด

นายอิฎฐารมย์ ประชุมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อ.ภูกระดึง จ.เลย กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรทวิศึกษาขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักเรียนชั้น ม.ปลาย ได้เรียนควบคู่กับการเรียนสายอาชีพ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จำนวน 10 สาขาวิชา เช่นเดียวกับโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา โดยรุ่นแรกรับจำนวน 40 คน และคาดว่าน่าจะมีนักเรียนให้ความสนใจมากกว่า 40 คน แน่นอน ซึ่งทางโรงเรียนพร้อมจะรับทั้งหมดเช่นเดียวกัน

ด้าน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวว่า โรงเรียนในสังกัด สพม.19 ทั้งจังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ให้ความสำคัญและเปิดหลักสูตรทวิศึกษามากกว่า 10 โรงเรียน โดยเลือกจับคู่กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน เพื่อความสะดวกในการประสานงานและการเดินทาง

“นอกจากจากนี้ สพม.19 ยังให้ความสำคัญกับการจัดหลักสูตรระยะสั้น เรียนอาชีพตามความสนใจของนักเรียนในทุกระดับชั้น จบหลักสูตรได้รับใบประกาศรับรอง ซึ่งทาง สพม.19 ได้ทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือจัดหลักสูตรระยะสั้น กับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเลย (กศน.จังหวัดเลย) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว” ผอ.สพม.19 กล่าว

………………………………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว

21 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: