รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

การสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ของ สพป.ฉช.เขต 1

836906.JPG

การสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือกรณีพิเศษ โดยมีตำแหน่งว่างที่จะบรรจุ 29 ตำแหน่ง 12 วิชาเอก จากการรับสมัครสอบที่ผ่านมามีผู้สนใจมาสมัครสอบ จำนวน 119 คน

เมื่อวันที่วันที่ 12-13 มีนาคม 2559 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้จัดสอบแข่งขันขึ้น ณ สนามสอบโรงเรียนวัดดอนทอง อ.เมืองฯ โดยผู้สมัครสอบทั้ง 119 คน เข้าสอบกันครบทุกคน คิดเป็น 100%

ในการนี้ คณะติดตามการสอบแข่งขัน จาก สพฐ. ได้มาตรวจเยี่ยม และสอบถามขั้นตอน กระบวนการ ในการดำเนินการสอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใส และป้องกันการทุจริต ซึ่งนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ให้การต้อนรับและอธิบายขั้นตอนในการดำเนินงานของสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

836872.JPG

วันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคาร ๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ และตรวจเยี่ยมสนามสอบ มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน ๓๐ คน เข้าสอบ ๒๙ คน จำนวน ๘ อัตรา ๖ กลุ่มวิชาเอก รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๙ ราย ดังนี้ กลุ่มวิชาดนตรี นายวิศิน บุตรมิตร กลุ่มวิชาปฐมวัย นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ราษฎร์ กลุ่มวิชานาฎศิลป์ นางสาวดวงแก้ว สุทธินุ่น นางสาวญานิศา สงวนทอง นางสาวกาญจนา เกิดศิริ กลุ่มพลศึกษา นายณรงค์ฤทธิ์ คีรีรัตน์ นายอภิชาต บางแก้ว กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ นางสาวพวงเพชร ทองเสน นางสาวสุพรรษา บุหลันพฤกษ์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์//สุภาพร ดาราจิตร ภาพ จรวยพร อัตปัญญา รายงาน

สพป.พล.1 สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

836711.jpg

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยในภาคเช้าเป็นการสอบภาค ก วิชาความรอบรู้ และวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาคบ่าย เป็นภาค ข วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษาและความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก มีผู้สมัครสอบจากกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การประถมศึกษาและกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ รวม 85 คน เข้าสอบ โดยมีคุณนันทพร โชติจิติเศรษฐ์และคุณพรปวีณ์ คงนันทิพิพัฒน์ ผู้แทนจาก สพฐ. นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 2 นายเทียนชัย จูเจี่ย ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะ เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอบ

และในวันที่ 13 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผู้เข้าสอบทั้ง 5 กลุ่มวิชา ได้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยแบ่งห้องสอบสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ห้อง คือห้องสอบที่1 ห้องมิ่งมณฑล ห้องสอบที่2 ศูนย์ TEPE ONLINE มีนายธนู อักษร น.ส.นันทพร โชติจิติเศรษฐ์ และนางสรณา นุ่มน้อยผู้แทนจากสพฐ. นายเทียนชัย จูเจี่ย ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 พร้อมคณะร่วมสังเกตการณ์

จากนั้นนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยนายเทียนชัย จูเจี่ยประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการที่17 และผู้แทนติดตามการสอบครูผู้ช่วยจาก สพฐ. นำของขวัญเยี่ยมให้กำลังใจนางอัญชิษฐา นามวงษา ผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำแหน่งข้าราชการครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ วิชาเอกคณิตศาสตร์ที่คลอดบุตรชายก่อนจะทำการสอบสัมภาษณ์ ณ ตึก 50 ปีแม่และเด็กรพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก

13 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: