หน่วยงาน สพป. ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู สพป.นศ.๑ รับรางวัล MOE AWARDS

835656.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีการมอบรางวัล MOE AWARDS ดดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน และยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดี

ขอแสดงความยินกับ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร ที่ได้รับโล่รางวัล MOE AWARDS มีดังนี้

๑. นางพรรณี พงศ์ยี่ล่า สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

๒. นางเรณู จุลผดุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกระบือ สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ ส่งสัพพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตรอ โรงเรียนวัดพงยอม

๔. นางณิชกานต์ เพชรรักษา ครูโรงเรียนวัดสมอ สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๕ โรงเรียนวัดโบสถ์ ประเภทสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

และแสดงความยินดีกับ สถานศึกษาที่รับโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส.ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โครงการสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดดีเด่น มีดังนี้

๑.โรงเรียนบ้านนาเคียน

๒.นางนวลใย สุทธิพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเคียน

๓.นางอุสุมา สุขมาก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดคันนาราม

๔. น.ส.นิภา แก้วเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมทีม Super Board plk1 ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

835784.JPG

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมทีมผู้บริหาร Super Board plk1 ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียนแกนนำวิชาการ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ก่อนวาระประชุมได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับรางวัล MOE AWARDS และรางวัล เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2557 ต่อจากนั้นได้ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อราชการที่สำคัญ อาทิเช่น เรื่อง ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานมีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปและก.ค.ศ.ให้การรับรอง 203 รางวัล และไม่ให้การรับรอง 183 รางวัล การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 การประชาสัมพันธ์การสอบโดยการใช้ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2558 ชั้นระถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 การร่วมมือกันหาแนวทางสนับสนุน ช่วยเหลือสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองจาก สมศ.ระยะที่ 3 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ TEPE ONLINE โดยขอความร่วมมือให้ทุกคนเปิดระบบ สมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปศึกษาพัฒนาตนเองให้ผ่านการเมินคนละ 3 วิชา การพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้ผู้บริหารทุกคนส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาการจัดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559 และเรื่อง ๆ อื่นที่เกี่ยวข้อง.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

11 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: