สพป.เลย เขต ๒ ติดตามการสอบ NT ชั้น ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

835049.JPG

วันที่ 9 มีนาคม 2559 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้ออกติดตามการสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัด ปีการศึกษา 2558 การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน ซึ่ง การสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 3 ด้าน 1) ด้านการอ่านออกเขียนได้ 2) การคิดคำนวณ 3)ความสามารถด้านเหตุผล นับว่าเป็นการบูรณาการทั้งทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และทักษะชีวิต เพื่อยกระดับด้านการศึกษาของผู้เรียน รวมถึงสถานศึกษาด้วย ตามตารางสอบ เวลา 08.30-09.30 น. สอบความสามารถด้านภาษา เวลา 10.00-11.30 น. สอบความสามารถด้านคำนวณ เวลา 13.00-14.00 น. สอบความสามารถด้านเหตุผล จากการติดตามการสอบทุกโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

10 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: