สพป.พิจิตร เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

834431.jpg

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ 8 มี.ค. นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคล ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ซึ่งเป็นงานนโยบายของจังหวัดพิจิตร ที่กำหนดให้ทุกภาคส่วนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.พิจิตร เขต 1 ได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนรู้ตามแนวทางการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรได้อย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนที่ประกอบด้วย กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานคุณธรรมของโรงเรียน และนักเรียน ซึ่งตามโครงการนี้จัดให้มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การประชุมปฏิบัติการครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย ตามค่านิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ โดยมีผู้ร่วมประชุมปฏิบัติการประกอบด้วย กรรรมการสถานศึกษา 157 คน กรรมการและเลขานุการสถานศึกษา 157 คน รวมทั้งสิ้น 314 คน ส่วนกิจกรรมที่ 2 เป็นการจัดค่ายเด็กพิจิตรคิดดี มีธรรมนำใจ ใฝ่ค่านิยม 12 ประการ ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2559 ผู้ร่วมเข้าค่ายประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 157 คน ครูผู้รับผิดชอบงานคุณธรรมของโรงเรียน 157 คน รวมทั้งสิ้น 314 คน ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จ.พิจิตร ….

08 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: