รมช.ศธ. เปิดงาน English Boot Camp พัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

833857.jpg

***(7 มีนาคม 2559) นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานการอบรมพัฒนาครูแกนนำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Boot Camp) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษ และประเมินความก้าวหน้าด้านความสามารถภาษาอังกฤษครูสอนภาษาอังกฤษที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน รมช.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร โดยมีจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ โดยได้ร่วมมือกับ GMM Grammy และโพลีพลัส ในการผลิตวีดิทัศน์ โดยมีดารา นักร้อง นักแสดง รวมทั้งนักกีฬาชื่อดังมาเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ตามโครงการ “I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER” โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดรูปแบบการพัฒนาครูแกนนำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยคัดเลือกครูจากผลการประเมินเพื่อจัดกลุ่มครูตามความสามารถ (placement test) จำนวน 350 คนเข้าร่วมโครงการ โดยใช้เกณฑ์ครูที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับ B2 ขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 40 ปี จากทั่วประเทศ ประกอบด้วย ครูระดับประถมศึกษา จำนวน 160 คน ครูระดับมัธยมศึกษา จำนวน 190 คน โดยการดำเนินโครงการภายใต้การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (English Boot Camp) ใช้ภาอังกฤษเป็นภาษาในการอบรมทั้งทักษะภาษาและ เทคนิคการสอน รวมทั้งกิจกรรมและบริบทในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตลอดระยะเวลาอบรม 37 วัน (5 สัปดาห์) ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม – 11 เมษายน 2559 โดยใช้วิทยากรชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาจำนวน 30 คน ที่มีความสามารถภาษาอังกฤษสูงและมีความสามารถในการใช้เทคนิคการสอนภาษอังกฤษ หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นแม่แบบได้รวมทั้งมีการประเมินทักษะ รมช.ศธ. กล่าวทิ้งท้ายว่า การอบรบครูแกนนำในครูแกนนำในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ได้ผล สำหรับเผยแพร่ขยายผลในสังกัดต่าง ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นแม่แบบได้ รวมทั้งมีการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และจะมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามพฤติกรรมการสอนของครูที่โรงเรียนและการขยายผลในโรงเรียนและในเขตพื้นที่ของตนในฐานะครูแกนนำ ต่อไป

ทิพวรรณ ข่าว

07 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: