สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต ๒๓

832648.jpg

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อทรงติดตามและเปิดโครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนและโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 23 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม และโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี พอสรุปได้ดังนี้

เวลา 11.00 น.เสด็จฯโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พระเทพญาณวิศิษฎ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ข้าราชการทหารตำรวจประชาชน เฝ้าฯรับเสด็จ ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียน เสด็จไปทอดพระเนตรผลงานของนักเรียนชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ เสด็จไปกดปุ่มไฟฟ้าเปิด”ระบบผลิตน้ำประปาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม” ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม เสด็จเข้าห้องสมุดพระเทพญาณวิศิษฎ์ ทอดพระเนตรการแสดงศิลปะดนตรีพื้นบ้านกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ห้องเรียนสารสนเทศ

เวลา 14.30 น.เสด็จฯโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พระเทพญาณวิศิษฎ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร(ธ) นายอนุรักษ์ อุปพงษ์ นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ รอง ผอ.สพม.เขต 23 ว่าที่ พ.ต.เทพรังสรรค์ ศรีนครินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน เฝ้าฯรับเสด็จ เสด็จไปกดปุ่มไฟฟ้าเปิดระบบผลิตน้ำประปา เดินเครื่องสูบน้ำโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธ์ไม้ผลและเมล็ดพันธ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้น 1 แก่ผู้สนับสนุนงานโครงการพระราชดำริ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี กราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนและความก้าวหน้าของโครงการพระราชดำริ ทอดพระเนตรกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงปลาดุก กบในบ่อซิเมนต์ การเลี้ยงสุกรพันธ์เหมยซาน ไก่พันธ์ไข่ การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ งานยุวเกษตรกร การทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับ การทำลูกประคบ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ทรงเยี่ยมราษฎร

03 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: