“Open House เมืองนครราชสีมา วิชาการก้าวไกล นำเด็กไทยสู่สากล”

831730.JPG

โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต ๑ จัดนิทรรศการทางวิชาการ “Open House เมืองนครราชสีมา วิชาการก้าวไกล นำเด็กไทยสู่สากล” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ

๒. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานของนักเรียนทุกระดับชั้น

๓. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและนักเรียนที่มุ่งมั่นตั้งใจ มีผลงานโดดเด่นในการประกวดโครงงาน และการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (IS) และ (KI)

๔. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนพัฒนาต่อยอดไปแข่งขันระดับชาติ ตามนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากล (Word Class Standard School) และสร้างสรรค์งานบริการสังคม

๕. เพื่อสนองต่อนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี

นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ นายปฏิพัทธ์ ทองเทียนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมให้การต้อนรับ

01 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: