สพม.๓๔ บรรจุครูผู้ช่วย ๘ อัตรา

828853.JPG

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 8 อัตรา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมทั้งแสดงความยินดีและขอให้ครูบรรจุใหม่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4

ต่อจากนั้น บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 และสิทธิประโยชน์สวัสดิการของข้าราชการ พร้อมนี้ นางปาริชาติ ธนัญชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ให้ข้อคิด โดยขอให้ครูปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและแจ้งแนวปฏิบัติงาน, ภาระงาน, ขอบเขตการดูแลโรงเรียน และโครงการเร่งด่วนที่ กำลังดำเนินการ นางศิริกร ปวงคำคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญงาน ได้ให้โอวาท โดยขอให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติตัวเวลาอยู่ในโรงเรียนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู มีพรหมวิหาร 4 กับนักเรียน

โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน

ผู้ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประกอบด้วย 1. น.ส.จุฬารัตน์ จักรบุตร วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 2 น.ส.อัจฉรา แสนบุญยืน วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียน ฝางชนูปถัมภ์ 3. น.ส.อัญญ์ภักษ์ฐิต หล้าสกุล วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียน อมก๋อยวิทยาคม 4.น.ส.วัสยา จันทร์ดิษฐ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียน ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 5. น.ส.ปิยะธิดา สยะรักษ์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 6.น.ส.ภูษณิศา ทองดี วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 7 .น.ส.นภัสนันท์ ชมพูเทพา วิชาเอกบรรณรักษ์ โรงเรียน ขุนยวมวิทยา 8 .นายนราศักดิ์ กิจสวน วิชาเอกบรรณรักษ์ โรงเรียน ปายวิทยาคาร

23 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: