ลำปาง เขต ๑ อบรมสภานักเรียนไทย

830261.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ จัดอบรมสภานักเรียนไทย ร่วมมือร่วมใจห่วงใยสังคม ประจำปี ๒๕๕๙ โดย นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๑ เป็นประธานในการเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การดำเนินโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า ๒๐๐ คน โดยมีนายกรธนา วีรวัฒน์ อดีดผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ มาเป็นวิทยากร

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนไทยซึ่งเป็นพลังของชาติ

เป็นความหวังของแผ่นดิน ในการสืบทอดความเป็นชาติ ศาสนา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นกำลังสำคัญในการรณรงค์ลดอบายมุขในชุมชน เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นเด็กควรได้รับการเรียนรู้ในบทบาทหน้าที่ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย สามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมสภานักเรียนไทย ร่วมมือร่วมใจห่วงใยสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กรสภานักเรียนมาจากการเลือกตั้ง และมีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและวางแผนดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โรงเรียน และชุมชน

ผุสดี ภาพ/ข่าว

26 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: