สพม.เขต ๓๕ เดินหน้าติดตามนโยบายบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

826676.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ เดินหน้าติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา ใน ๔ ด้าน คือ ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป โรงเรียนในสังกัด ๔๖ โรงเรียน โดยแบ่งคณะติดตามฯ เป็น ๔ ชุด ลงพื้นที่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน เริ่มดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ประธานคณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา สพม.เขต ๓๕ ชุดที่ ๔ นำคณะติดตามฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ

๑. โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา นายณัฐยศ ป่าหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

๒. โรงเรียนแม่ทะวิทยา นายบุญสง นาละออง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

๓. โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี นายใจชาย ปัณนะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในนามของคณะกรรมการติดตามฯ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ชมภาพ FB สพม สามสิบห้า https://www.facebook.com/secondary35/media_set?set=a.974336829319086.107…

16 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: