ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ

825051.JPG

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้มีระบบการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-PLAN) เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยในการปฏิบัติงานของตน สามารถจัดทำแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจำเป็นของหน่วยงานของตนเองอย่างแท้จริง ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ทแอนสปา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้รับเกียรติจาก นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และ อาจารย์ระวีวรรณ โพธิ์วัง จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียน จำนวน ๑๔๔ โรงเรียน ๒๘๘ คน เพื่อขยายผลไปยังครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษากว่า 2700 คน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาและนักเรียนทุกคน

13 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: