เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

823363.JPG

กองทัพภาคที่ 3 นำเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกเยาวชนดูแลรักษาผืนป่าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ที่โรงเรียนยางโกลนวิทยา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก พลตรีธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้นำกำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำมีด จังหวัดน่าน นำเยาวชนที่เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 227 คน ของโรงเรียนยางโกลนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เข้าร่วมอบรมในโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเข้าใจพื้นฐานในการปกป้องอนุรักษ์ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการดูแลรักษาด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้วยตนเอง และรู้จักการประสานงานบูรณาการในการทำงานร่วมกัน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ประสานความมั่นคง กอ.รมน.ภาค 3 และเจ้าหน้าที่ของ สำนักบริหารอนุรักษ์ที่ 13 ให้ความรู้แก่เยาวชนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นำเยาวชนออกพื้นที่ทำฝายชะลอน้ำ บริเวณลำห้วยพริก ในบริเวณของหมู่บ้านน้ำพริก ต.ยางโกลน อ.นครไทย ที่พบว่ามีน้ำใกล้แห้ง เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งต่อไป.

……………………………………………….

วรางคณา อนันตะ / ภาพ-ข่าว

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.39

10 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: