สพป.ปัตตานี เขต ๒ ชี้แจงการทดสอบ I-NET

823854.JPG

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา สพป.ปัตตานี เขต 2 ประชุมกรรมการดำเนินการสอบ I-Net(อิสลามศึกษา) ณ ห้องประชุมขุนคีรี โดยนายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 มอบหมายให้นางสมศรี ผ่องใส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลเป็นประธานการประชุม และนายตูวันอารง ยีบากา ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการแนะนำขั้นตอนการดำเนินงานให้กับคณะกรรมดำเนินการสอบ I-Net (อิสลามศึกษา) ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ศูนย์ตาดีกา และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้การดำเนินงานเป็นไปในทางเดียวกัน และเพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 14 มาตรฐานการเรียนรู้ (นายรุสลี มูนีมูสี นักประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ภาพ/ข่าว)

10 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: