ผู้บริหารระดับสูง ศธ. เยี่ยมโรงเรียนนำร่องโรงเรียนสุจริต สพป.กทม.

822703.JPG

เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายพิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร. ภูธร (จันทะหงษ์) ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดร. บุญญลักษณ์ พิมพา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. เพื่อเยี่ยมชมการเรียนการสอนการของโรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียน โดยมี นางณภัทรภัคร ธัญวณิชกุล รอง ผอ.สพป.กทม. (ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.กทม.) น.ส.อารยา สระแก้ว ศน.สพป.กทม. นางจันทนา ทองศรีงาม ผอ.ร.ร.วัดเวตวันธรรมาวาส พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการรอรับการประเมินโรงเรียนพระราชทานในครั้งนี้ด้วย…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

08 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: